KULLANICI AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve “Akkavak Sok. Hacı Ömer Apt. No:18 D:4 34371 Şişli İstanbul/Türkiye” adresinde yer alan Artım Organizasyon Reklam Basım Haber ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. (“Artım” veya “Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.  
1.    Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 
8-9 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan 11. Boğaziçi Zirvesi bünyesinde düzenlenen etkinlikler (“Etkinlik(ler)”) kapsamında toplanan ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; ücretini ödediğiniz Etkinlk’e kayıt olabilmeniz ve katılım sağlayabilmeniz amacıyla işlenmektedir. Ayrıca, https://www.bogazicizirvesi.org/ alan adlı internet sitesine girişte kullandığınız IP bilgisi kanuni yükümlülüklerimiz kapsamında işlenmektedir. 
2.    İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı 
Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara, verilerin bulut ortamında saklanması halinde yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlara ve amaçla bağlantılı olarak iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. 
3.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz tarafınızca doldurulmakta olunan formlar vasıtasıyla otomatik olmayan yöntemle toplanmaktadır. Kanun’un 5/2 (c) hükmü uyarınca sözleşmenin ifası için tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılmak suretiyle işlenmektedir. Ayrıca Kanun’da yer alan kanuni yükümlülüklerimiz kapsamında IP bilgisi işlenmektedir. 
4.    Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirket’imize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Şirket’in “Akkavak Sok. Hacı Ömer Apt. No:18 D:4 34371 Şişli İstanbul/Türkiye” adresine posta yoluyla veya Şirket’in info@uipistanbul.org e-posta adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.