DİJİTAL PLATFORM
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1 – HİZMET VEREN BİLGİLERİ
Unvanı: (Kısaca “ARTIM/ Hizmet Veren” olarak anılacaktır)
Adresi: Akkavak Sok. Hacı Ömer Apt. No:18 D:4 34371 Şişli İstanbul/Türkiye
Telefon: +90 212 219 09 12
E-posta Adresi: info@uipistanbul.org
Mersis No: 0085-0379-5610-0015
2- KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu aşağıda katılım ücreti belirtilen etkinliklerin ("Etkinlik(ler)") satışı ve katılım hakkının sağlanması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli, 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri ve sair mevzuat gereğince bilgilendirilmesidir.

3 – ALINAN HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE TÜM VERGİLER DAHİL BEDELİ 

Dünya, yeni ekonomik dinamiklerinin oluştuğu ve gelişmekte olan pazarların yeniden şekillendirildiği bir dönemin içerisindedir. Özellikle bölgemizden ve içerisinde bulunduğumuz coğrafyadan başlayan değişim, tüm dünyada alternatif yol haritası arayışlarını da beraberinde getirmektedir. Bu dinamizmin içerisinde, Türkiye’nin bölgenin ekonomi ve ticaret diplomasisini tam anlamıyla yürütebilecek en uygun aday ülke olduğundan hareketle, ülkemizin ekonomi, siyaset ve diplomasi alanlarında önemli çalışmalara imza atmış uzmanları olarak; 2009 yılında Uluslararası İşbirliği Platformu’nun (UİP) kurulması kararı alınmıştır. 

UİP bünyesinde, ARTIM, her yıl düzenlenmekte olan Boğaziçi Zirvesi’nde, Türkiye’nin bölgedeki ekonomi ve ticaret diplomasisini yürütmesine katkı sağlamak, bölgenin yatırımcı ve girişimcilerini bir araya getirmek amacıyla çeşitli Etkinlikler organize etmektedir. 

Boğaziçi Zirvesi’nde gerçekleştirilecek Etkinlikler’e katılım sağlanabilir, Etkinlikler’e sponsor olabilir, firma tanıtımınızı logo, video ve ürün görselleriniz ile gerçekleştirebilirsiniz. ARTIM tarafından gerçekleştirilecek konferanslara katılabilir, hedef kitlenize uygun içerik ile kendi görüşmelerinizi oluşturabilirsiniz. 
3 – ÖDEME/İFA İLE İLGİLİ BİLGİLER
Toplam Bedel:
Kimin Tarafından Ödeneceği:
Ödeme Şekli:
Hizmeti Alan Kişi/Kuruluş:
Fatura Adresi: 
Hizmet Alan tercih edeceği ödeme yöntemleri ile ilgili olarak bilgilendirildiğini, her türlü bilgi formlarını eksiksiz olarak okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder.
Hizmet alan, sözleşmeye konu hizmet ile ilgili tüm talep ve şikâyetlerini aşağıdaki Hizmet Alan hizmetleri telefon numarasına veya e-mail adresine bildirebilecektir.
Hizmet Alan Hizmetleri e-posta adresi: info@uipistanbul.org 
Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: +90 212 219 09 12     
4 – CAYMA HAKKI VE NASIL KULLANILACAĞI

4.1 Mesafeli sözleşmelerde tüketici/hizmet alan, on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin sair bildirimler Hizmet Veren’e ait info@uipistanbul.org e-posta adresinde gönderilecektir. Ayrıca hizmet verene ait bildirim iletişim kanalları Hizmet Veren’in web sitesinde yer almaktadır. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Hizmet Veren’e mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

4.2 Cayma hakkı süresi, hizmetin teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin hizmeti aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. İşbu Sözleşme’de cayma hakkının kullanımı Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulduğu gün ile başlar. 

4.3 Hizmet Alan’ın cayma hakkını kullanması halinde Hizmet Veren, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde tahsil edilen tüm ödemeleri ve tüketiciyi borca sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. 

4.4 Tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Hizmet Veren veya sağlayıcının kontrolünde olmayan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
c) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
d) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler
4.5 Sözleşme gereğince Hizmet Veren’in bedel iadesi yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. Bu hesabın kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez olması nedeniyle Hizmet Veren’in bedel iadesini gerçekleştirememesi durumunda, Hizmet Alan, Hizmet Veren’e bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almak zorundadır. Hizmet Alan böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb. talepte bulunamayacağı gibi, bedel iadesinin başka bir hesaba yapılmasını isteme hakkına da sahip değildir.
      
5 –HİZMETE İLİŞKİN FİYAT DÂHİL TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 
6 – ŞİKÂYET VE İTİRAZLARA İLİŞKİN YASAL BİLGİLENDİRME

İşbu Ön Bilgilendirme’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Hizmet Alan’ın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
7 – SÜREYE İLİŞKİN YASAL BİLGİLENDİRME
Sözleşme konusunu, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen hizmet edimi oluşturmaktadır. Sözleşme süresi 8-9 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan 11. Boğaziçi Zirvesi’nin tamamlanması ile sona erecektir. 
8 – HİZMETİN FİYATI

Hizmet’in satış fiyatı, https://www.bogazicizirvesi.org/kayit alan adlı web sitesinde yer almakla birlikte gönderilen bilgilendirme e-postası ve Hizmet Alan’a gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. 
9 – GENEL HÜKÜMLER

Hizmet Alan, işbu Form'da satışa konu hizmetin temel nitelikleri, hizmet fiyatı ve ödeme şekli ile kullanımına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi
verdiğini beyan eder.

Hizmet Alan işbu Form'u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Hizmet Veren tarafından Hizmet Alan’a verilmesi gereken adres, hizmetin vergiler dahil fiyatı ve ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Hizmet Veren, sunduğu hizmetin imkânsızlaşması halinde bu durumu, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Hizmet Alan'a bildirir ve 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli Hizmet Alan'a iade eder.

Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Hizmet Veren yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilir. 

10- DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Hizmet Alan tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.
İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

Bilgilendirilen
 Tüketici/ Hizmet Alan