President of Turkey Recep Tayyip Erdoğan

President of Turkey